پرزنت سامانه دفا برای مدیران مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

امکانات سامانه دفا در مورخ 11/05/1401 به مدیران مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری پرزنت شد و رهنمودهای لازم در خصوص ادامه پروژه از ایشان اخذ گردید.

رونمائی از هاب دفا توسط وزیر علوم،تحقیقات و فناوری