خدمات ارزیابی فنی شرکتها

(بررسی 0)

اصطلاح عملکرد عموما اشاره به عملکرد مالی دارد؛ این مسئله می‌تواند در برگیرنده فروش، سود خالص، حاشیه ناخالص، یا دیگر سنجه‌های مطلق مالی و حسابداری شود. این‌گونه معیارها می‌توانند در ارزیابی رشد یک شرکت یا واحد کسب و کار معین در طول دوره‌های زمانی مختلف مفید باشند، ولی به طور خاص برای ارزیابی عملکرد شرکت در مقایسه با شرکت‌هایی با اندازه‌های متفاوت یا شرکت‌هایی که در صنایع متفاوت فعالیت می‌کنند، این معیارها نمی‌توانند مفید واقع شوند.
در ارزیابی عمومی شرکتها از نظر شاخص های عمومی مختلف و موثر در توانمندی شرکت مورد بررسی قرار می گیرند این شاخص ها و نحوه امتیاز دهی آنها به شرح زیر میباشد:
1- سابقه
2- تعداد شعب یا نمایندگی
3- تجهیزات، امکانات، سرمایه
4- گواهي نامه، تاييديه، گريد و غیره
بعد از محاسبه امتياز پروژه هاي شرکت در هر فعاليت تخصصي اين عدد در ۶ ضرب مي شود و جهت قرار گرفتن اين امتياز در رنج منطقي ساير امتيازات بر عدد ۱۰۰ تقسيم مي گردد. بدين ترتيب امتياز شرکت در هرفعاليت تخصصي محاسبه مي گردد.
لازم به ذکر است چنانچه پروژه هاي يک شرکت درهرفعاليت تخصصي از ۱۰ پروژه بيشتر باشد به ازاي هر۱۰ پروژه اضافه بر ۱۰ پروژه شاخص ۱ امتياز به امتياز تخصصي شرکت اضافه مي گردد.
500,000 ﷼ 500000.0 IRR 500,000 ﷼

500,000 ﷼

  • استان
  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.