خدمات مذاکرات پیش قراردادی

(بررسی 0)

مذاکرات پیش قراردادی به عنوان یکی از مهم ترین اسباب پیدایش حق و تکلیف، در کلیه نظام های حقوقی مباحث گستردهای را به خود اختصاص داده است. طبیعی است برای انعقاد یک قرارداد مراحل مختلفی انجام می شود؛ یکی از مراحل مزبورمرحله مذاکرات مقدماتی است. به طور معمول مذاکرات مقدماتی در قراردادهایی که دارای اهمیت بیشتری هستند، از جایگاهمهمتری برخوردارند، در واقع شرایط و محتوای قرارداد در این مرحله رقم می خورد و به همین جهت، دوره مبنایی در خلققرارداد محسوب می شود.

500,000 ﷼ 500000.0 IRR 500,000 ﷼

500,000 ﷼

  • استان
  • ارائه دهنده خدمات
  • بازه زمانی ارائه خدمت
  • محل ارائه خدمت

امکان ارائه خدمت در این ترکیب وجود ندارد لطفا کارگزار یا محل دیگری را انتخاب فرمائید.