دسته بندی ها
خدمات واگذاری حق اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اساسنامه شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم صورت جلسات شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با ورشکستگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با صورت جلسات شرکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال علامت تجاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اسپانسر شیپ
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با ترخیص کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با حمل و نقل
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با طراحی صنعتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
فروش خدمات پیامکی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مشارکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با حکم ورشکستگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات عدم رقابت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با محرمانگی (NDA)
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
وکالت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات استخدام
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR