دسته بندی ها
خدمات واگذاری حق اختراع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال علامت تجاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اسپانسر شیپ
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با ترخیص کالا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با طراحی صنعتی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مشارکت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با محرمانگی (NDA)
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اجاره ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال سرقفلی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی پیش فروش ساختمان
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات پیمانکاری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تقسیم ملک مشاع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات خرید و فروش ملک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات و دعاوی رهن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم صلح / صلح عمری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات انتقال سهام/سهام تشویقی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اعطای نمایندگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR