دسته بندی ها
خدمات تعیین قیم
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با سرپرستی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تنظیم قرارداد اجاره رحم
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اجازه خروج از کشور
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تقاضای ازدواج مجدد
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با تمکین
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت ازدواج و اثبات زوجیت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با طلاق/فسخ نکاح
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با مهریه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مرتبط با نفقه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اثبات نسب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات اشتغال زوجه (زن)
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تغییر جنسیت
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تغییر سن
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تغییر نام و نام خانوادگی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
دعاوی مربوط با حکم حجر
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مرتبط با حکم رشد
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR