دسته بندی ها
تولید چوب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
حفظ و تولید خاک
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید علوفه برای دام
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات تغذیه آب های زیرزمینی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تولید اکسیژن و تلطیف هوا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
توسعه ی زراعت چوب
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حمایتی جنگل و مراتع
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات آبخیزداری و آبخوانداری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات مربوط به بیابان زدایی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات طبیعت گردی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات حمل محصولات
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تهیه و حمل زغال
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR