دسته بندی ها
خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات طراحی سیستم های مکانیکال
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ثبت هاست و دامنه
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات برنامه ریزی تولید
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات راهبردی و مکان یابی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ایجاد استانداردهای اندو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آماده سازی توسعه های جدید شهری
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
شناسایی فرآیندهای تصادفی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR