دسته بندی ها
خدمات پیش بینی وضعیت هوا
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تفسیر نقشه های هواشناسی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی ایرودینامیک خودرو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
طراحی سازه های خودرو سازی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
خدمات ساخت لوازم اپتیکی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR