دسته بندی ها
ارائه خدمات برنامه ریزی تولید
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ایجاد استانداردهای اندو
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
شناسایی فرآیندهای تصادفی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
ارائه خدمات مهندسی ارگونومی
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
تدوین مدل های کسب و کار BP & FS
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR